November 28, 2010

The growth of an idea

It begins with a theme; a rough draft. Then it gets worked on it, topped with a secondary theme.
In this work the initial theme was "disturbed circus," on top of which my drawing class added a soviet theme. The challenge was to keep the characteristics of the first drawing in the last one.
~
Vse se začne s temo, grobim osnutkom. Nato se ta izpili, povrhu katere se doda še druga tema. Osnovna tema tega izdelka je bila "moten cirkus." Na koncu smo v razredu dodali še sovijetsko temo. Obdržati smo morali lastnosti prvotne skice, kar je predstavjalo velik izziv.


November 3, 2010

Majolka; a wine pitcher
It can be a big pain to learn a new software. Hello Maya! The whole process was fail, learn, and succeed to some degree. The assignment in my intro to 3D class was a pitcher, and Slovenia's traditional pitcher is called "majolka;" a pitcher that holds wine. Usually they are decorated with grapevine symbols and made of clay. So much for calling us a drinking nation! Our anthem is called "The Toast" (F. Prešeren); to celebrate the individuality, freedom, and friendship among the nations.
~
Zna biti kar boleče, ko se učim nov software. Pozdravljena Maya! Celoten proces je sestavjal spodlete, učenje in do neke mere tudi uspeh. Naloga za 3D razred je bil vrč in sem se odločila za slovenski tradicionalni vrč imenovan majolka; vrč za vino. Običajno so okrašeni s simboli trte in narejeni iz gline. Toliko o tem, da nas kličejo pivski narod! Naša narodna himna se imenuje
"Zdravljica" (F. Prešeren), ki praznuje individualnost, svobodo in prijateljstvo med narodi.


October 10, 2010

Figure Drawings

The following are a couple of figure drawings that I drew during the summer. I used charcoal, except the last one is graphite.
~
To je nekaj risb, ki sem jih narisala to poletje. Uporabila sem oglje, zadnja je grafit.

April 17, 2010

Animation

Because I love to draw, and because I would love nothing more than create every day, I decided to take an introduction to animation class (I am still trying out this new form of creativity). The class was also a part of my pre-requisites for the animation program. Of course, you have to try it out to see if you even like it. And I do!
The following clip is about a flour sack who wants to get to the other side of the water. Unfortunately, it doesn't make it to the end and it splashes into water. Poor little flour sack... That was the end of it.
~
Zato ker rada rišem in zato ker bi mi bilo najbolj všeč, če bi lahko ustvarjala vsak dan, sem se odločila, da se vpišem v uvodni predmet animacije (še vedno se učim kako se animacija ustvarja). Predmet je bil prav tako del potrebnih predmetov za program animacije. Seveda mora vsak najprej poizkusiti, če mu je animacija sploh všeč. In meni je zelo!
Naslednji odlomek je vreča moke, ki želi preskočiti na drugo stran vode. Na žalost ji ne uspe in štrbunkne v vodo. Uboga mala vreča moke... To je bil njen konec.

video

April 11, 2010

Sculpture

In the fall semester 2009, I had the opportunity to take a sculpture class. We worked with different mediums, from bronze (lost wax project) to wire and paper to stone. I think that one of my favorites was working with stone.
~
V jesenskem semestru sem imela priložnost, da sem se vpisala v razred skulpture. Uporabljali smo različne medije, od brona (izgubljeni vosek) do žice in papirja pa do kamenja. Mislim, da sem najbolj uživala ob oblikovanju kamna.


Sun and Moon (bronze, 2009)
Sonce in Luna (bron, 2009)

The first sculpture was lost wax. It is dedicated to my best friend, whose name means Sun and Moon. It represents Sun piercing Moon through its back.
~
Prva skulptura je izgubljeni vosek. Posvečena je mojemu najboljšemu prijatelju, čigar ime pomeni Sonce in Luna. Skulptura predstvalja Sonce kako je preluknjalo Luno.


Bean (stone, 2009)
Fižol (kamen, 2009)

I decided that I would like to use a bean as a symbol of life. Bean is a seed from which new life begins. It is a symbol for creation. A tale of life is written in it, therefore I opened its back side to have it look like a book; a book of life. Front view of the bean is a shape of a heart; love and life that comes from a little seed.
~
Odločila sem se, da bom uporabila fižol kot simbol življenja. Fižol je seme, iz katerega se začne novo življenje. Je simbol stvarjenja. V njem je zapisana zgodba življenja, zaradi česar sem odprla zadnji del fižola in ga oblikovala kot knjigo; knjigo življenja. Sprednji pogled na fižol ima obliko srca; ljubezen in življenje, ki prideta iz malega semena.

April 10, 2010

Figure drawings

These are mostly from my introductory figure drawing class from BYU, drawn in the period of mid February to end of March 2010. The mediums used are charcoal and nupastel.
My camera has some problems focusing the pictures, so the quality of the photographs is not as good as it could be.